УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН


“ШУДАРГА ЁС ЯМАР ӨНГӨТЭЙ ВЭ?” зурагт хуудас бүтээх уралдааны удирдамж

2015/10/29  1


Авлигын эсрэг олон улсын өдөр буюу 12 дугаар сарын 9-ийг угтан “Шударга ёс ямар өнгөтэй вэ” зурагт хуудас бүтээх сэдэвчилсэн уралдаан зарлаж байна. 

Дэлгэрэнгүй

“МИНИЙ САНАЛ: АВЛИГАГҮЙ МОНГОЛ” (АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ) сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааны удирдамж

2015/10/29  3


Уралдааны зорилго: Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоо, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр болон нийгэмд шударга ёсыг бэхжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлыг оновчтой тодорхойлох, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэхэд санал санаачилгыг өрнүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй

“АВЛИГА БА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР: ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдааны удирдамж

2015/10/29  0


Эрүүл мэндийн салбарт авлигын эрсдлийг үүсгэж буй хүчин зүйл, тулгарч буй бэрхшээлийг тодорхойлох, тус салбарын шударга байдал, ёс зүйг сайжруулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн орчин болон зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгоход судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг чиглүүлэх, шинэ санал санаачилгыг өрнүүлэхэд уралдааны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР ДАХЬ АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ: АСУУДАЛ БА ШИЙДЭЛ” сэдэвт парламентын мэтгэлцээний аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж

2015/10/29  0


Нийгмийн оюунлаг бүтээлч хэсэг болох оюутан залуусыг дэмжих, харилцан мэдээлэл солилцон хамтран хөгжих боломжийг олгох, нийгэмд тулгамдаж буй авлига, ашиг сонирхлын асуудлыг дэвшүүлэн тавьж, шийдвэрлэх арга замуудыг хэлэлцэх, олон нийтэд хүргэх зорилгоор оюутнуудын дунд парламентын мэтгэлцээний аварга шалгаруулах тэмцээнийг зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй

“АСУУДАЛ БА ШИЙДЭЛ: АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮР НӨЛӨӨГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт илтгэлийн уралдааны удирдамж

2015/10/29  0


Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, энэ үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагуудын болон төрийн өмчит хуулийн этгээдийн авлигын эсрэг асуудал хариуцсан ажилтан /Эрх бүхий албан тушаалтан/-уудыг үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний санал бодлыг үйл ажиллагаандаа тусгах, үйл ажиллагааны туршлагыг шинээр томилогдсон Эрх бүхий албан тушаалтанд таниулах, сурталчлах зорилгоор илтгэлийн уралдаан зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх