С.Нарантуяа


2021/05/20  222   0


Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
С.Нарантуяа
Байгууллагын нэр
Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 198 дугаар цэцэрлэг
Албан тушаал
эрхлэгч
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох нөхрийн төрсөн дүү Д.Мөнхбаттай холбоотой захиргааны шийдвэр гаргахдаа мэдэгдэл, тайлбар гаргаагүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
Албан тушаалын цалинг 3 сар 30  хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
2021.03.16

Б/59
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо

 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх