П.Мөнхбат


2019/09/18  1640   0


Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
П.Мөнхбат
Байгууллагын нэр
Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын Засаг даргын Тамгын газар
Албан тушаал
Засаг дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.6 дахь хэсэг болон Авлигын эсрэг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6 дахь хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох гэр бүлийн гишүүн Ч.Тунгалагт 1400м2 хүнсний зориулалттай газрын үнэ төлбөргүй эзэмшүүлэх шийдвэр гаргахдаа ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлж шийдвэрлүүлээгүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
3/7/2019

Б/28
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх