Орон нутагт ажиллаж байна


2018/01/16  899   0


Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн албан хаагчдаас бүрдсэн ажлын хэсэг орон нутагт ажиллаж байна.

Улсын хэмжээнд нийтийн албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 2018 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор шинэчлэн бүртгүүлэх ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан Авлигатай тэмцэх газраас мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ.

 Энэ хүрээнд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам”-ыг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, цахим бүрдүүлэлтийн талаар болон мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, тулгамдаж буй асуудалд арга зүйн заавар зөвлөмж өгөх, сургалт зохион байгуулах зорилгоор Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсгүүд Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Дорноговь, Говьсүмбэр аймаг болон зарим сумдад ажиллаж байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх