Нийтийн албанд томилогдох 223 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв


2020/09/08  562   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 8 дугаар сарын 31-нээс 9 дүгээр сарын 4-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 223 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Өнгөрсөн долоо хоногт 135 мэдүүлэг шинээр хүлээн авсан бөгөөд нийт 344 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзжээ. Одоогоор ажиллагаанд 121 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Write comment