НИЙТИЙН АЛБАНД ТОМИЛОГДОХ 160 ХҮНИЙ УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭВ


2020/09/21  175   0


Авлигатай тэмцэх 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-нээс 9 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 134 мэдүүлэг шинээр хүлээн авч, 160 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзжээ. Одоогоор ажиллагаанд 182 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Өнгөрсөн 7 хоногт 12  албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэжээ.

Одоогоор ажиллагаанд 45 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх