Мэдүүлэг гаргагч 96 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгаж байна


2020/10/05  476   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 09 дүгээр сарын 28-наас 10 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд 5 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу мэдүүлэг гаргагч 96 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг  шалгаж байна.

Өнгөрсөн 7 хоногт нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 166 мэдүүлэг шинээр хүлээн авч, өмнөх 7 хоногийн мэдүүлэгтэй нийт 317 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзжээ. Одоогоор ажиллагаанд 189 нэр дэвшигчийн урьдчилсэн мэдүүлэг хянагдаж байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх