Иргэд АТГ-ын үйл ажиллагааг дэмжихээ илэрхийлэв


2019/10/19  529   0


Олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэх, уг ажиллагаанд тэднийг татан оролцуулах, Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх зорилгоор Архангай аймгийн иргэдтэй уулзах “Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг”-ийг амжилттай зохион байгууллаа.

Иргэдийн зүгээс АТГ-аас ирж иргэд олон нийтийн үгийг сонсож, хэрэгцээтэй мэдээлэл өгсөнд талархаж байсан ба цаашид Авлигатай тэмцэх газрын хийж буй ажлуудыг дэмжихээ илэрхийлж байв. Зарим иргэдийн зүгээс төрийн үйлчилгээний ил тод байдал, эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаа хүнд сурталтай байна, авлигын гэмт хэрэгт хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгах, шийдвэрлэлтийг иргэд олон нийтэд нээлттэй байлгах талаар санал бодлоо илэрхийлж байсан.

Мөн уг ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчид, эрх бүхий албан тушаалтныг чадавхижуулах сургалтыг 200 гаруй албан хаагч нарт зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх