ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2019.10.07-2019.10.11


2019/10/14  490   0


2019.10.07-2019.10.11

Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл хэрэг
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн
Хүлээн авсан хэрэг
Шүүх, прокуророос буцсан
Нийт шалгасан хэрэг
Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн
Ажиллагаанд байгаа
Хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн
Эрүүгийн хэргийг  хаасан
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
Түдгэлзсэн
ХБ
МБ
Нийт
43111934544213137352425

Write comment