Эрх бүхий албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав


2021/06/10  454   0


Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс 2021 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр эрх бүхий албан тушаалтан (ЭБАТ)-уудад зориулсан цахим сургалт хийв.

Сургалтад 2021 оны 2 дугаар сараас хойших хугацаанд төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагад мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр томилогдсон 120 орчим эрх бүхий албан тушаалтан хамрагдав.

“Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэхийг мэдэгдэх, тайлбарлах тухай”, “ЭБАТ-ны үйл ажиллагааны тухай”, “Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахим системд мэдүүлэх, баталгаажуулах нь” сэдвээр энэ удаагийн сургалт зохион байгуулагдсан бөгөөд оролцогчдод холбогдох хууль тогтоомж болон цахим системийн хэрэглээний талаар нэгдсэн мэдээлэл өгсөн нь онцлог байв.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх