Д.Цэцгээ


2021/04/20  222   0


Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Д.Цэцгээ
Байгууллагын нэр
Баянхонгор аймгийн Гурванбилэг сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
Албан тушаал
захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Авлигын эсрэг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т заасныг зөрчсөн

Тус аймгийн Гурванбулаг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал Д.Цэцгээ нь өөрийн хамаарал бүхий этгээд болон төрсөн дүүгийн нөхрийг, Соёлын төвийн эрхлэгч өөрийн төрөл садангийн хүнийг бүжгийн багшаар тус тус ажилд томилсон
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
Албан тушаалын цалинг 1 сар 30  хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
2021.02.09
2/8/1900
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо


 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх