АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН


2017/02/07  6592   0


Авлигатай тэмцэх газар 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд тайлант онд хийсэн ажил, хүрсэн үр дүнгийн талаар тайлагнаж байна.

Нэг. Авлигаас урдьчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр:

              Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 133 байгууллага “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” батлан ирүүлсэн бөгөөд хөндлөнгийн “Шинжээчдийн баг”-уудаас төрийн байгууллагын авлигын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааг үнэлсэн тайланд тусгагдсан зөвлөмжийн дагуу 2016 онд хэрэгжүүлсэн ажлын талаар төрийн 124 байгууллагад, авлига, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хуулиар хүлээсэн үүргээ шударгаар гүйцэтгэж ажиллах талаар Сонгуулийн ерөнхий хороонд тус тус зөвлөмж боловсруулж хүргүүлэв. 

Авлигатай тэмцэх газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх