АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТ ИРСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ


2017/06/23  4513   0Гүйцэтгэл
 
Он
2008
онд
2009
онд
2010
онд
2011
онд
2012
онд
2013
онд
2014
онд

2015
онд
 
2016
онд
1
Нийт шалгасан гомдол, мэдээлэл
644
689
444
443
357
427
517
440
388
2
Үүнээс
Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан
372
357
213
214
146
176
323
265
256
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
123
230
166
164
124
152
90
70
47
Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн
66 /нэгтгэсэн 55/
68 /нэгтгэсэн 14/
46 /нэгтгэсэн 2/
54 /нэгтгэсэн 3/
73 /нэгтгэсэн 1/
58 /нэгтгэсэн 6/
89 /нэгтгэсэн 3/
92
72
/нэгтгэсэн
1/
Ажиллагаанд
28
20
17
8
13
35
12
13
21

Write comment