АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТ ИРСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ


2017/06/23  4723   0Гүйцэтгэл
 
Он
2008
онд
2009
онд
2010
онд
2011
онд
2012
онд
2013
онд
2014
онд

2015
онд
 
2016
онд
1
Нийт шалгасан гомдол, мэдээлэл
644
689
444
443
357
427
517
440
388
2
Үүнээс
Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан
372
357
213
214
146
176
323
265
256
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
123
230
166
164
124
152
90
70
47
Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн
66 /нэгтгэсэн 55/
68 /нэгтгэсэн 14/
46 /нэгтгэсэн 2/
54 /нэгтгэсэн 3/
73 /нэгтгэсэн 1/
58 /нэгтгэсэн 6/
89 /нэгтгэсэн 3/
92
72
/нэгтгэсэн
1/
Ажиллагаанд
28
20
17
8
13
35
12
13
21

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх