800 сая төгрөгөөс 3 тэрбум хүртэлх хөрөнгө, орлоготой зарим албан тушаалтны мэдүүлгийг хянав.


2020/07/10  3399   0


Write comment