Иргэдээс 20 мянган төгрөгийн хураамж авах шийдвэрийг хүчингүй болгуулав


2015/05/15  1928   0


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Барилгын хөгжлийн төв төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын чиг үүргийг судлан үзэх, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдалтай танилцах зорилгоор тус төвд ажилласан юм. Тус төвийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийн хүрээнд тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар баримт бичгийг хүлээн авах, хяналт хийх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэхдээ иргэдээс 20 мянган төгрөгийн хураамж авч буйг үндэслэлгүй гэж үзэж, уг төлбөр хураамжийг авахтай холбогдох шийдвэрийг хүчингүй болгуулахаар Авлигатай тэмцэх газраас албан бичиг хүргүүлсэн. 

Уг албан бичгийн хүрээнд иргэдээс дээрх хураамжийг авахад мөрдөж байсан “Архивын сан хөмрөгөөс баримт ашиглах, лавлагаа мэдээлэл олгох, хүлээн авах журам, Барилгын архиваас лавлагаа олгох үнэ тариф”-ыг Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2015 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/128 дугаар тушаалаар хүчингүй болгож, энэ өдрөөс эхлэн Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам”, “Төрийн архиваас үзүүлэх төлбөрт үйлчилгээний үнийн тариф”-ыг мөрдөж ажиллахаар болсон байна. 

Сэтгэгдэл бичих


УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх