“Төрийн албаны ёс зүй”, “Харилцаа хандлага” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа


2021/04/05  662   0


Нийгмийн даатгалын байгууллагын албан хаагчдийн ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх, авилгын гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газартай хамтран 21 аймаг, 330 сум, 9 дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн дарга, гишүүд зэрэг 370 гаруй нийгмийн даатгалын байцаагчдад “Төрийн албаны ёс зүй”, “Харилцаа хандлага” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.  

Сургалтыг Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар Б.Тэрбиш “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”, тус хэлтсийн ажилтан М.Жамъянчойжил “Харилцаа ба хандлага” сэдвээр тус тус хөтлөн явуулав.

Сургалтын явцад оролцогчидтой харилцан ярилцах,  жишээн дээр ажиллуулах, бодлого бодуулах зэрэг сонирхолтой хэлбэрээр явуулж, төрийн албан хаагчийн шударга байдал, ёс зүй, ёс суртахуун, харилцаа хандлагын талаар тодорхой зөвлөмж өглөө.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх