Авлигатай тэмцэх газрын 2015 оны I улирлын үйл ажиллагааны тайлан


2015/04/02  4651   0


Авлигатай тэмцэх газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд эхний улиралд хийгдсэн ажил, хүрсэн үр дүнг тайлагнаж байна. Үүнд:

Удирдлага, зохион байгуулалт, дотоод ажлын чиглэлээр:

Тайлангийн хугацаанд даргын зөвлөлийн хурлыг 1 удаа зохион байгуулж, Газрын даргын 63 тушаал батлагдан гарснаас 26 нь хүний нөөцийн чиглэлээр, 37 нь байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдон гарчээ. Авлигын эсрэг хууль, Улсын Их Хурлын тогтоолыг удирдлага болгон 1 албан хаагчид эрхэлсэн комиссар, 2 албан хаагчид ахлах комиссар, 6 албан хаагчид комиссар, 1 албан хаагчид дэд комиссар зэрэг дэв олгуулах, 7 албан хаагчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоосон байна. 

Авлигатай тэмцэх газрын 2015 оны I улирлын үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Write comment