Мэдээ

Нөхцөл байдлыг бүхэлд нь тольдохуй: Санхүүгийн нууцлалын индекс ба Авлигын төсөөллийн индекс

2020/02/28  119   0

Medium.com. (2020.02.19) Өнгөрсөн сард Транспэрэнси Интернейшнл байгууллагаас 2019 оны Авлигын төсөөллийн индексийг зарласан билээ. Энэхүү индексээр улс орнуудын нийтийн албан дахь авлигын төрөл бүрийн хэлбэрүүдийн талаарх төсөөллийг илтгэн харуулдаг. Засгийн газрын тендерт ялах, тусгай зөвшөөрөл авахын тулд хээл хахууль өгөх, эсхүл улс төрийн хэлхээ холбоо ашиглах зайлшгүй шаардлагатай болдог улс орнуудыг энэхүү авлигын төсөөллийн индексээр нийтэд ил зарладаг юм. Гэхдээ энэ индекс авлигын нөхцөл байдлыг бүрэн хэмжээгээр тодорхойлж чаддаггүй. Авлигын болон мөнгө угаах үндэстэн дамнасан үйл ажиллагаа, эсхүл авлигачдаас гэмт хэргийн замаар олсон хөрөнгөө нууж далдлах, зарцуулах боломжийг бүрдүүлэхэд оруулж буй хувийн хэвшлийн үүрэг оролцоо зэргийг Авлигын төсөөллийн индексээр бүрэн дүүрэн харуулж чаддаггүй.


Нутгийн захиргааны байгууллагыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байлгах шаардлагатай

2020/02/28  487   0

Авлигатай тэмцэх газар хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хүрээнд илэрсэн нийтлэг зөрчлийг арилгах чиглэлээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Төрийн албаны зөвлөлд албан бичиг хүргүүллээ.  


Авлигыг илчилснийхээ төлөө 53 удаа ажил нь өөрчлөгдсөн Энэтхэгийн төрийн албан хаагчийн талаар ном бичигдэв

2020/02/27  284   0

Гардиан. 2020.02.21. Одоо 53 настай Ашок Хемка Энэтхэгийн төрийн албанд 26 жил ажиллахдаа 53 удаа ажил нь өөрчлөгджээ. Түүний энэхүү хувь заяа муутай албан тушаалын замналын талаар 2 сэтгүүлч ном бичсэн нь дараа сард хэвлэгдэн гарах гэж байна. Улс төрчдийн авлигын талаар дуугүй байж чаддаггүй болохоор нь түүний албан тушаалыг байнга өөрчилж байжээ.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх