НҮБ-ын конвенц


АВИЛГАЛЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦИЙН III, IV БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

2019/12/10  1509   0

Монгол Улсад Авлигын эсрэг конвенцийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд дараах чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлвэл зохилтойг  Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас зөвлөсөн байна. Үүнд:


Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц

2019/12/03  1860   0

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2000 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 55/61 тоот тогтоолд “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын Конвенциос тусдаа авлигын эсрэг олон улсын бие даасан эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах нь чухал байгаа”-г дурдаж НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны дэргэд авлигын эсрэг олон улсын баримт бичгийн төсөл боловсруулах түр хороог байгуулсан байна. Тус түр хороо нь 2002 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрөөс 2003 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн хооронд 7 удаа хэлэлцэж, зөвшилцөн Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн төслийн эцсийн найруулгыг боловсруулсан. Ерөнхий Ассамблей 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 тоот тогтоолоор Конвенцийг баталсан юм.United Nations Convention against Corruption

2019/08/23  1461   0

Mongolia joined UNCAC on April 29, 2005 and the Parliament ratified on October 27, 2005 by approving the Law on Ratifying the United Nations Convention Against Corruption.  Mongolia accessed the UN Convention against Corruption on 29th April 2005 and ratified <https://www.legalinfo.mn/law/details/10269> it on 27 October 2005.  Article 10, paragraph 3 of the Constitution of Mongolia states “The International treaties to which Mongolia is a Party, shall become effective as domestic legislation, upon the entry into force of the laws on their ratification or accession”. Thus legal grounds for UNCAC becoming effective on the territory of Mongolia as domestic legislation have been laid down by ratification of UNCAC by the Mongolian Parliament and adoption of the Law on its ratification as indicated in the article 15.1 of Law of Mongolia on International Treaties that states “If Mongolia accedes to an international treaty by mandatory ratification, then theParliament shall enact a law.АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх