Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг


Нийтийн албанд томилогдох 435 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/11/18  146   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 9-12-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 130 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 137 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/11/11  453   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 137 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 153 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/11/04  331   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 153 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 431 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/10/28  190   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 131 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 277 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/10/21  199   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 58 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 223 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/10/14  299   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 5-9-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 128 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 223 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/09/08  659   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 8 дугаар сарын 31-нээс 9 дүгээр сарын 4-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 223 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 375 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/08/25  833   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 8 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 119 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 240 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/08/18  669   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 8 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 240 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Нийтийн албанд томилогдох 139 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/06/26  896   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 6 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 139 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх