Хууль тогтоомжАлбан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам

2012/10/17  10623   0

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлд зааснаар албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг нийтэд мэдээлэх, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.8-д зааснаар ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл /цаашид “Мэдэгдэл” гэх/, ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдалд гаргасан тайлбар /цаашид “Тайлбар” гэх/, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлд зааснаар хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг тус тус нээлттэй байлгах харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. ...

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон ХОМ-ийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам

2012/10/17  11044   0

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журмаар Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, “Албан тушаалтан /цаашид “Мэдүүлэг гаргагч” гэх/-ны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам”-д заасан этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг /цаашид “мэдүүлэг” гэх/ бүртгэх, тайлагнах, хянах, хадгалах үйл ажиллагааг зохицуулна. ...
АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх