Подкаст нэвтрүүлэг

Транспэрэнси Интернэшнл Бангладеш байгууллагын Иргэдийн хяналт, оролцоо хариуцсан захирал Mrs. Ferhana Ferdous-ын илтгэсэн “Авлигын эсрэг сайн туршлага: Иргэдийн бүлэг” илтгэл

2020/10/08  704   0

Авлигатай тэмцэх бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, шинэ-залуу үеийн хандлагыг эерэг өөрчлөлт рүү чиглүүлэх, иргэдийн оролцоо, идэвх санаачилгыг дэмжих үйл ажиллагааны цуврал болгон “Авлигын эсрэг 2019” чуулганыг 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Танд Транспэрэнси Интернэшнл Бангладеш байгууллагын Иргэдийн хяналт, оролцоо хариуцсан захирал Mrs. Ferhana Ferdous-ын илтгэсэн “Авлигын эсрэг сайн туршлага: Иргэдийн бүлэг” илтгэлийг хүргэж байна.


Дэлхийн банкны засаглалын мэргэжилтэн Д.Амарбаясгалангийн илтгэсэн “Нийгмийн эргэх хариуцлага” илтгэл

2020/10/08  754   0

Авлигатай тэмцэх бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, шинэ-залуу үеийн хандлагыг эерэг өөрчлөлт рүү чиглүүлэх, иргэдийн оролцоо, идэвх санаачилгыг дэмжих үйл ажиллагааны цуврал болгон “Авлигын эсрэг 2019” чуулганыг 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Танд Дэлхийн банкны засаглалын мэргэжилтэн Д.Амарбаясгалангийн илтгэсэн “Нийгмийн эргэх хариуцлага” илтгэлийг хүргэж байна.


“Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийн удирдах партнер, хуульч Ж.Майзоригийн хэлэлцүүлсэн “Монголын анхны робот хуульч Агирэ” илтгэл

2020/10/08  765   0

Авлигатай тэмцэх бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, шинэ-залуу үеийн хандлагыг эерэг өөрчлөлт рүү чиглүүлэх, иргэдийн оролцоо, идэвх санаачилгыг дэмжих үйл ажиллагааны цуврал болгон “Авлигын эсрэг 2019” чуулганыг 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Танд “Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийн удирдах партнер, хуульч Ж.Майзоригийн хэлэлцүүлсэн “Монголын анхны робот хуульч Агирэ” илтгэлийг хүргэж байна.


Япон орон судлаач Д.Төмөрбаатарын хэлэлцүүлсэн "Иргэний үүрэг ба соёл" сэдэвт илтгэл

2020/10/08  687   0

Авлигатай тэмцэх бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, шинэ-залуу үеийн хандлагыг эерэг өөрчлөлт рүү чиглүүлэх, иргэдийн оролцоо, идэвх санаачилгыг дэмжих үйл ажиллагааны цуврал болгон “Авлигын эсрэг 2019” чуулганыг 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Танд Япон орон судлаач Д.Төмөрбаатарын хэлэлцүүлсэн "Иргэний үүрэг ба соёл" сэдэвт илтгэлийг хүргэж байна.


ШУТИС-ын Доктор, Профессор Г.Зоригийн илтгэсэн “Технологи ба дижитал эдийн засаг” илтгэл

2020/10/08  737   0

Авлигатай тэмцэх бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, шинэ-залуу үеийн хандлагыг эерэг өөрчлөлт рүү чиглүүлэх, иргэдийн оролцоо, идэвх санаачилгыг дэмжих үйл ажиллагааны цуврал болгон “Авлигын эсрэг 2019” чуулганыг 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Танд ШУТИС-ын Доктор, Профессор Г.Зоригийн илтгэсэн “Технологи ба дижитал эдийн засаг” илтгэлийг хүргэж байна.


“BEST” хөтөлбөрийн Нөлөөллийн зохицуулагч Х.Баасанжаргалын танилцуулсан “Төрөөс ЖДБ эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор олгож байгаа санхүүжилтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдалд хийсэн үнэлгээний тайлан”

2020/10/08  782   0

“ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор төрөөс олгож байгаа санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд нээлттэй, ил тод шударга байдлыг хангах нь” цахим форумд “BEST” хөтөлбөрийн Нөлөөллийн зохицуулагч Х.Баасанжаргалын танилцуулсан “Төрөөс ЖДБ эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор олгож байгаа санхүүжилтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдалд хийсэн үнэлгээний тайлан”-г хүргэж байна.


Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирал Б.Батцэцэгийн хэлэлцүүлсэн "Төрөөс жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих зорилгоор олгож байгаа санхүүжилтийн үйл ажиллагааны явц" сэдэвт илтгэл

2020/10/08  695   0

“ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор төрөөс олгож байгаа санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд нээлттэй, ил тод шударга байдлыг хангах нь” цахим форумд Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирал Б.Батцэцэгийн хэлэлцүүлсэн "Төрөөс жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих зорилгоор олгож байгаа санхүүжилтийн үйл ажиллагааны явц" илтгэлийг хүргэж байна.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх