Авлигын индекс


Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны үр дүн

2020/01/24  854   0

Берлинд төвтэй Транспаренси Интернешнл олон улсын төрийн бус байгууллагаас дэлхийн 180 орны төрийн албан дахь авлигын талаар шинжээч, бизнес эрхлэгчдийн төсөөлөлд үндэслэн Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны дүнг гаргаж 2020 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр дэлхий нийтэд зарлав.


Авлигын төсөөллийн индекс 2018

2019/01/30  947   0

Транспэрэнси интернэшнл байгууллагаас Авлигын төсөөллийн индексийн 2018 оны үр дүнг өнөөдөр (2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр) зарлаад байна. Судалгаанд нийтдээ 180 улс орныг хамруулсан бөгөөд эдгээр улс орнуудын 123 буюу 3-ны 2 нь “50”-иас доош оноо авсан байна (“100” оноо авбал авлигагүй, “0” оноо авбал өндөр авлигатай орны тоонд ордог). Дэлхийн улс орнуудын авсан онооны дундаж 43 байгаа нь өмнөх оныхоос өөрчлөгдөөгүй байна.


Авлигын төсөөллийн индекс 2017

2018/02/22  782   0

Транспэрэнси интернэшнл байгууллагаас 23 дахь удаагийн буюу 2017 оны Авлигын төсөөллийн индексийн дүнг 2018 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр зарлав. Энэ оны судалгаанд нийтдээ 180 улс орныг хамруулснаас гуравны хоёр нь “50”-иас доош оноо авсан байна (“100” оноо авбал авлигагүй, “0” оноо авбал өндөр авлигатай орны тоонд ордог). Дэлхийн дундаж 43 байгаа нь өмнөх оныхоос өөрчлөгдөөгүй байна.


Аймаг, нийслэлийн авлигын нөхцөл байдал

2014/04/11  6851   0

Монголын Авлигын индексийн 2013 оны судалгааны дүн гараад удаагүй байгаа ба уг судалгаанд үндэслэн аймаг, нийслэлийн авлигын эрсдлийн үнэлгээг тусгайлан хийж байна. Аймаг, нийслэлийн авлигын нөхцөл байдалтай танилцана уу.


Авлигын индекс 2013 онд

2013/12/26  7193   0

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-т заасны дагуу Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газар (АТГ) авлигын хэлбэр, цар хүрээ, шалтгааныг 2 жил тутам судлан авлигын индексийг тооцон олон нийтэд мэдээлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.


Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн /Дэлгэрэнгүй/

2013/10/30  5342   0

Авлигын асуудал нь аливаа улс орны нийгэм, улс төр, эдийн засгийн хүрээнд бий болдог цогц үзэгдэл юм. Авлига нь ардчиллын үнэт зүйлсийг гажуудуулах, эдийн засгийн хөгжлийг удаашруулах, засгийн газрын тогтворгүй байдлыг бий болгох зэрэг шууд болон шууд бус олон нөлөөтэй байдаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд олон улс орон, олон улсын байгууллагууд сайн засаглал, засаглалын шинэтгэл, түүний дотор авлигатай тэмцэх асуудалд анхаарлаа хандуулж болжээ.


Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн /Хураангүй/

2011/12/09  4714   0

Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улсад авлигын цар хүрээ өөрчлөгдөөгүй, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд оршин байсан хэвээр байгаа төдийгүй энэхүү сөрөг үзэгдэл илүү ноцтой хэлбэрээр илрэн гарах болсныг Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн харууллаа.

АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх