Авлигын индексийн судалгаа /2009, 2011, 2013/


Corruption index report 2013: Mongolia

2014/05/22  6800   0

Countries from all over the world are emphasizing corruption as ill event threatening socio-economic stability, deteriorating democratic systems, ethical values justice and damaging sustainable development and law and order.

Mongolia has been consistently fighting against corruption. Countries and international organizations have been highly valuing anticorruption measures and activities Mongolia has been implementing and the corruption index of Mongolia has been declining for the past two years according to the comparatives analysis of countries’ indexes.


Аймаг, нийслэлийн авлигын нөхцөл байдал

2014/04/11  8485   0

Монголын Авлигын индексийн 2013 оны судалгааны дүн гараад удаагүй байгаа ба уг судалгаанд үндэслэн аймаг, нийслэлийн авлигын эрсдлийн үнэлгээг тусгайлан хийж байна. Аймаг, нийслэлийн авлигын нөхцөл байдалтай танилцана уу.


Авлигын индексийн 2013 оны судалгааны үр дүнгийн тайлан

2014/03/27  7240   0

Авлига нь нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдалд аюул занал учруулах, улмаар ардчиллын тогтолцоо, ёс зүйн үнэт зүйлс, шударга ёсыг доройтуулах, тогтвортой хөгжил, хууль дээдлэх ёсонд хохирол учруулахуйц гэмт үзэгдэл болохыг дэлхийн улс орнууд онцлох болжээ.


Авлигын индекс 2013 онд

2013/12/26  8668   0

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-т заасны дагуу Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газар (АТГ) авлигын хэлбэр, цар хүрээ, шалтгааныг 2 жил тутам судлан авлигын индексийг тооцон олон нийтэд мэдээлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.


Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн /Дэлгэрэнгүй/

2013/10/30  6970   0

Авлигын асуудал нь аливаа улс орны нийгэм, улс төр, эдийн засгийн хүрээнд бий болдог цогц үзэгдэл юм. Авлига нь ардчиллын үнэт зүйлсийг гажуудуулах, эдийн засгийн хөгжлийг удаашруулах, засгийн газрын тогтворгүй байдлыг бий болгох зэрэг шууд болон шууд бус олон нөлөөтэй байдаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд олон улс орон, олон улсын байгууллагууд сайн засаглал, засаглалын шинэтгэл, түүний дотор авлигатай тэмцэх асуудалд анхаарлаа хандуулж болжээ.


Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн /Хураангүй/

2011/12/09  6415   0

Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд Монгол Улсад авлигын цар хүрээ өөрчлөгдөөгүй, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд оршин байсан хэвээр байгаа төдийгүй энэхүү сөрөг үзэгдэл илүү ноцтой хэлбэрээр илрэн гарах болсныг Монгол Улсын 2011 оны авлигын индексийн судалгааны үр дүн харууллаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх