Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил


2019 оны эхний хагас жилд: Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн 384 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн

2019/08/22  1476   0

Тус хэлтэс 2019 оны эхний хагас жилд албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг шалгуулахаар хандсан 390, өмнөх оны үлдэгдэл 50 нийт 440 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авснаас тайлант хугацаанд 384 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн.АЛБАН ТУШААЛТНЫ АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР

2017/06/23  4823   1

Сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар "нийтийн ашиг сонирхол", "хувийн ашиг сонирхол", "ашиг сонирхлын зөрчил", “ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал" гэдэг ойлголтуудыг анх удаа тодорхойлсон. Уг хуулийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг хуулиар хүлээсэн байгууллага нь Авлигатай тэмцэх газар юм.


Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн хяналт шалгалтын талаар

2016/05/14  4961   0

Сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар "нийтийн ашиг сонирхол", "хувийн ашиг сонирхол", "ашиг сонирхлын зөрчил", “ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал" гэдэг ойлголтуудыг анх удаа тодорхойлсон. Уг хуулийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг хуулиар хүлээсэн байгууллага нь Авлигатай тэмцэх газар юм.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх