Гадаад харилцаа


ХУЛГАЙЛАГДСАН ХӨРӨНГӨ БУЦААХ САНААЧИЛГЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАСНААС АВСАН МЭДЭЭЛЛИЙН ОРЧУУЛГА

2018/03/20  3609   0

СтАР нь дараах гурван чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. 

Чадавх сайжруулах, сургалт зохион байгуулах 

Хөрөнгө буцаах үе шатуудад хамааралтай бүх байгууллага, мэргэжилтэн, оролцогч талуудад хөрөнгө буцаах сэдвээр анхан болон гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтыг зохион байгуулдаг. Өнөөдрийг хүртэл Латин Америк, Африк, өмнөд Ази, зүүн Ази, төв болон зүүн Европ, Ойрхи Дорнодын 70 улсын 720 гаруй оролцогч нар бүс нутгийн ба үндэсний хэмжээний сургалтуудад хамрагдсан. Түүнчлэн СтАР нь хэд хэдэн улсын хүсэлтээр хөрөнгө буцаах эрхзүйн орчинг нь сайжруулах хууль боловсруулах, бүтэц, зохион байгуулалтын орчинг хөгжүүлэх, хөрөнгө буцаах хүчин чармайлтаа амжилттай хийж гүйцэтгэх чадавхийг нь нэмэгдүүлэх чиглэлд тусалж ажилласан. 


Авлига ба бизнесийн ёс зүйн талаарх сургалт болж байна

2017/05/08  11589   0

Авлигатай тэмцэх газар, Монголын бизнесийн зөвлөл, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны газар хамтран “Монгол Улс дахь авлига ба бизнесийн ёс зүй, авлигын эсрэг хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.


Сингапурын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрөөс зохион байгуулсан “Сингапурын авлигын эсрэг стратеги” сэдэвт сургалтад хамрагдсан тухай танилцуулга

2016/07/19  4700   0

1959 оноос өмнө Сингапурт авлига гарч байсан гол шалтгаануудаас дурдвал:

  • хууль болон захиргааны зохицуулалт нь оновчтой бус;
  • хууль, дүрэм, журам их хэмжээний хийдэлтэй;
  • хувийн хэвшил болон төрийн албанд ажиллагсдын цалингийн зөрүү их;

“Үндэсний болон салбарын түвшний авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний нөлөө” сэдэвт бүс нутгийн зөвлөлгөөнөөр хэлэлцсэн асуудлууд

2016/06/30  4131   0

1. Үндэсний түвшний авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Бүс нутгийн мэргэжилтнүүдийн зөвлөлгөөн “Үндэсний болон салбарын түвшиний авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний нөлөө” сэдвийн хүрээнд болсон бөгөөд уг арга хэмжээнд Зүүн Европ, Төв азийн 11 улсын 52 төлөөлөгч оролцож, зарим улс орнууд бүс нутгийн Боловсролын салбарын болон Баялаг боловсруулалт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн салбар дахь авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаагаа танилцуулсан.


БНСУ-ын Авлигатай тэмцэх, иргэний эрхийн комиссоос зохион байгуулсан сургалтаар яригдсан сэдвүүд

2016/06/28  3648   0

Шударга ёсны үнэлгээ /Integrity assessment/: Солонгос Улс нь сүүлийн 15 жил шударга ёсны үнэлгээг төрийн байгууллагуудын хүрээнд хийх загварыг хөгжүүлж байгаа юм[1]. Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газар нь уг үнэлгээтэй дэлгэрэнгүй танилцан тус улсын туршлагыг нэвтрүүлж байгаа.


Гадаад харилцаа

2016/05/15  3721   0

Дараахь гадаад орнуудын авлигатай тэмцэх байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Үүнд:

  • БНХАУ-ын Ардын дээд прокурорын газар
  • БНХАУ-ын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх товчоо
  • БНСУ-ын Авлигын эсрэг, Иргэний эрхийн хороо
  • Тайланд Улсын Авлигын эсрэг үндэсний хороо

Харилцаа, хамтын ажиллагаа


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх