Статистик


Нийтийн албанд томилогдох 145 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/01/13  1176   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 1 дүгээр сарын 04-08-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 145 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 55 гомдлыг шалгав

2021/01/12  1003   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 1 дүгээр сарын 04-08-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 55 гомдол, мэдээллийг шалгав.


6 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

2020/12/31  1195   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 21-25-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 35 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 6 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна. Үүнээс зөрчилтэй мэдүүлсэн 2 байв.


Нийтийн албанд томилогдох 243 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/12/30  1163   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 21-25-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 100 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


16 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

2020/12/24  1402   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 51 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 16 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


Нийтийн албанд томилогдох 338 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/12/23  1272   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 110 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 42 гомдол шалгагдаж байна

2020/12/22  1292   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 60 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.


3 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

2020/12/17  1545   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 54 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


Нийтийн албанд томилогдох 300 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

2020/12/16  1776   1

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 181 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 15 гомдлыг хянан шийдвэрлэв

2020/12/15  1712   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 62 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.


Статистик, сургалт мэдээлэл


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх