ЭБАТ-ны сайн туршлага, санаачилга


Эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг баталлаа

2016/06/28  6225   0

Авлигатай тэмцэх газрын дад даргын тушаалаар “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам”-д эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааг үнэлэхтэй холбоотой нэмэлт орууллаа.


ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД ЯРЬЖ БАЙНА

2016/06/08  3823   0

Төрийн албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хянах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг албан тушаалтнууд төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны төв байгууллагуудад ажилладаг бөгөөд тэдгээрийг эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/ хэмээн нэрлэдэг юм. Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан семинарын үеэр Сүхбаатар, Дорнод аймгийн, мөн Зам тээврийн яамны ЭБАТ-уудтай ярилцав. 

 - Ж.Жаргалсайхан: ЭБАТ-ын ажлын утга учир бол төрийн албан хаагчдыг авлигын эрсдлээс хамгаалах юм

 - Д.Жавхлан: АТГ-тай маш ойр харилцаж ажилладаг

 - Э.Нандин-Эрдэнэ: Мэдүүлгийг цахимаар авах нь бидний ажлын ачааллыг хөнгөлж байна

АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх