Мэдээ, мэдээлэл


Гаалийн албан хаагчдыг авлигын эсрэг цахим сургалтад хамруулав

2021/10/27  147   0

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, авлигыг үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэх, нийтийн албан тушаалтнуудыг авлигын эсрэг сургалтад үе шаттай хамруулах ажлыг тогтмол  зохион байгуулдаг.


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021/10/27  31   0

Авлигатай тэмцэх газар нь “Монголчуудын ёс заншил, уламжлал, ахуй, соёлтой нийцсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны арга, хэлбэрийг тодорхойлох” ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021/10/27  28   0

Авлигатай тэмцэх газар нь “Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал боловсруулах” ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРТАЙГ НОТЛОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ байгууллагын танилцуулШУДАРГА ЁС ОНОЛ АРГА ЗҮЙН ЦУВРАЛЫН 2021 ОНЫ СҮҮЛИЙН ДУГААРТ НИЙТЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

2021/10/19  313   0

Авлигатай тэмцэх газраас эмхлэн гаргадаг “Шударга ёс” онол арга зүйн цувралын 2021 оны сүүлийн дугаарт авлигын шалтгаан, нөхцөл судлал; сайн туршлага; гадаад орны болон олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаа, туршлага; авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх чиглэлээр асуудал дэвшүүлсэн онол арга зүйн илтгэл, өгүүлэл, нийтлэл хүлээн авч байна.


Нийтийн албанд томилогдох 283 иргэний урьдчилсан мэдүүлэг хянан шалгав

2021/10/19  438   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 10 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 283 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 188 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 95 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


18 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

2021/10/18  706   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 10 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 22 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 86 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 18 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 13 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн бөгөөд одоогоор 54 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж байна.


СОЁЛЫН ЯАМ, ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАВ

2021/10/14  814   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, нийтийн албан тушаалтныг авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, чадавхжуулах замаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Соёлын яам, түүний харьяа байгууллагуудын албан хаагчдад цахим сургалт зохион байгуулав.


Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчид авлигын эсрэг цахим сургалтад хамрагдав

2021/10/13  842   0

Авлигатай тэмцэх газраас авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтыг танхимаар болон цахим хэлбэрээр тогтмол зохион байгуулдаг билээ.


64 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2021/10/12  768   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 9 дүгээр сарын 4-8-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 221 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 150 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 71 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх