Сургалт


Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал

2018/08/07  2837   0

Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал


Эрүүгийн хуульд авлигын гэмт хэргийг хуульчилсан байдал

2018/08/06  3038   0

Эрүүгийн хуульд авлигын гэмт хэргийг хуульчилсан байдал


Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

2018/08/03  3050   0

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ


Авлига ба хүний эрх

2018/08/02  3556   0

Авлига ба хүний эрх


Албан тушаалтны төрд учруулсан хохирол

2018/08/01  2707   0

Албан тушаалтны төрд учруулсан хохиролАТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх