СургалтХандив

2020/01/16  1162   0

Төсөв санхүү

2018/08/14  4116   0

Төсөв санхүү


Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хичээл

2018/08/13  5403   0

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хичээл


Сурагчдад зориулсан шударга ёсны хичээл

2018/08/10  4437   0

Сурагчдад зориулсан шударга ёсны хичээл 


Шилэн данс

2018/08/09  3844   0

Шилэн данс


Сайн туршлага

2018/08/08  3843   0

Сайн туршлага 


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх