ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2019/07/24  1282   0

Авлигатай тэмцэх газар Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчдөөс урьдчилан сэргийлэх хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, 2019 дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх чиглэлээр дараахь ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллалаа. Үүнд:  


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2019/01/10  1444   0

Авлигатай тэмцэх газар Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, 2018 дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх чиглэлээр дараахь ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллалаа. Үүнд:


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018/07/06  2226   0

Авлигатай тэмцэх газар 2018 оны эхний хагас жилд Авлигын эсрэг хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэв.


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2018/02/14  3117   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 онд Авлигын эсрэг хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэв.


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2017/07/28  3741   0

Авлигатай тэмцэх газар “Авлигын эсрэг хууль”-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2017 оны эхний хагас жилд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.

2017 оны эхний хагас жилд  тус газар УИХ-аас 2012 онд тогтоосон орон тоогоор, УИХ-аас “Авлигын эсрэг  үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсантай  холбогдуулан шинэчилсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулав.


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017/02/07  3963   0

Авлигатай тэмцэх газар 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил,улирлын төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд тайлант ондхийсэн ажил, хүрсэн үр дүнгийн талаар тайлагнаж байна.


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2016/07/06  7116   0

Авлигатай тэмцэх газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд эхний хагас жилд хийгдсэн ажил, хүрсэн үр дүнг үүгээр тайлагнаж байна.


Авлигатай тэмцэх газрын 2016 оны I улирлын үйл ажиллагааны тайлан

2016/04/14  4961   0

Авлигатай тэмцэх газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд эхний улиралд хийсэн ажил, хүрсэн үр дүнг тайлагнаж байна. 

Нэг. Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр:

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: “Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлэх аргачлал”-ын дагуу төрийн байгууллагуудын 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээний дүнд тулгуурлан 2016 онд анхаарч ажиллах болон хангалтгүй хэрэгжүүлсэн асуудлуудыг тусгасан албан бичгийг үнэлгээнд хамрагдсан төрийн 124 байгууллагад хүргүүлсэн байна.

Авлигатай тэмцэх газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 


Авлигатай тэмцэх газрын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2016/01/08  4350   0

Авлигатай тэмцэх газар 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд тайлант онд хийсэн ажил, хүрсэн үр дүнгийн талаар тайлагнаж байна.

Нэг. Авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр

Шилэн дансны тухай хууль батлагдан 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөх болсонтой холбогдуулан ”Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал”-ыг шинэчлэн боловсруулж батлуулан, байгууллагын цахим хаяг болон дээрх байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтнаар нь дамжуулан хүргэж арга зүйн туслалцаа үзүүлж хамтран ажилласан. 

Авлигатай тэмцэх газрын 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 


Авлигатай тэмцэх газрын 2015 оны I улирлын үйл ажиллагааны тайлан

2015/04/02  4241   0

Авлигатай тэмцэх газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд эхний улиралд хийгдсэн ажил, хүрсэн үр дүнг тайлагнаж байна. Үүнд:

Удирдлага, зохион байгуулалт, дотоод ажлын чиглэлээр:

Тайлангийн хугацаанд даргын зөвлөлийн хурлыг 1 удаа зохион байгуулж, Газрын даргын 63 тушаал батлагдан гарснаас 26 нь хүний нөөцийн чиглэлээр, 37 нь байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдон гарчээ. Авлигын эсрэг хууль, Улсын Их Хурлын тогтоолыг удирдлага болгон 1 албан хаагчид эрхэлсэн комиссар, 2 албан хаагчид ахлах комиссар, 6 албан хаагчид комиссар, 1 албан хаагчид дэд комиссар зэрэг дэв олгуулах, 7 албан хаагчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоосон байна. 

Авлигатай тэмцэх газрын 2015 оны I улирлын үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх