Зөвлөмж
Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн Зөвлөмж

2018/01/18  4697   0

Авлигатай тэмцэх газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр хүргүүлсэн Зөвлөмж 


“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨҮГ-Т ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2017/04/04  6616   0

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, холбогдох бусад хууль, эрх зүйн актыг сурталчлах, тэдгээрийн хэрэгжилттэй танилцах, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлын хүрээнд яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллаж байна.


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

2016/10/14  4593   0

Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)-ын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлөөс авлигатай тэмцэхэд олон нийтийг идэвхтэй оролцуулах, тэдний санал бодлыг хүргэх, авлигын нөхцөл байдал, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар санал дүгнэлт өгөх, төр, засгийн бүх түвшний байгууллагаас нийт ард иргэдийн мэдээлэл авах эрхээ эдлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Авлигын эсрэг хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасныг үндэслэн дараахь ЗӨВЛӨМЖ-ийг АТГ-т хүргүүлж байна:


ЗӨВЛӨМЖ

2016/10/03  6329   0

Орон нутгийн хурлын ээлжитсонгууль зохион байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан Авлигатай тэмцэхгазраас Авлигын эсрэг хуулийн 18.1.6-д заасныг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхийхороо болон Сум, дүүргийн хороодод дараахь зөвлөмжийг өгч байна:


Төрийн бүх шатны байгууллагын дарга нарт зөвлөмж хүргүүллээ

2015/12/08  4926   0

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах, арга зүйн удирдлагаар хангах зорилгоор 2014-2015 онуудад 13 аймаг, 175 сум, нийслэлийн 7 дүүрэг, зарим яам, агентлаг, байгууллагад ажилласан. Ийнхүү ажиллах явцад төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн тушаал, шийдвэр гаргах эрх бүхий удирдах албан тушаалтнаас өөртөө хамаарал бүхий шийдвэр гаргаж, шагнаж урамшуулах явдал түгээмэл байна.


АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ОРОН ТООНЫ БУС САЛБАР ЗӨВЛӨЛД

2015/10/23  5061   0

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, холбогдох бусад хууль, эрх зүйн актыг сурталчлах, тэдгээрийн хэрэгжилттэй танилцах, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлын хүрээнд 2014-2015 онуудад 13 аймаг, 175 сум, нийслэлийн 7 дүүрэгт ажилласан.МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН САНГИЙН САЙД Ж.ЭРДЭНЭБАТ ТАНАА

2015/04/03  4164   0

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, Авлигатай тэмцэх газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.4-д “... авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны үнэлгээний үр дүнтэй холбогдуулан ... хангалтгүй үнэлэгдсэн яам, агентлаг, шинээр байгуулагдсан байгууллагуудад тусгайлсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх” гэснийг тус тус үндэслэн Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 2015 оны 3 дугаар сарын 10-наас 13-ны өдрүүдэд Сангийн яамны авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцаж, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх