Зөвлөмж


Орон нутаг дахь төрийн бус байгууллагуудын сүлжээний ахлагч нарт /Зөвлөмж/

2002/10/18  1750   0

Аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болон бусад байгууллагын удирдлагуудад Сүлжээний үйл ажиллагааны талаар зөв ойлголт өгөх, Сүлжээнээс явуулж буй ажлын талаар орон нутгийн удирдлагуудад байнга мэдээлэх, авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутгийн төр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай уялдуулан зохион байгуулах ...

Зөвлөмж

2002/10/18  1831   0

Нийслэл, дүүргийн газрын албаны ажилтнуудаас иргэд, байгууллагын хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ учруулдаг хүнд суртал чирэгдлийг багасгах, авлига үүсэхэд хүргэдэг шалтгаан, нөхцөлийг арилгах, тэдгээрийг цаашид бий болохоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд Авлигын эсрэг хуулийн 6 ба 18 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна: ...

АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх