Гарын авлагыг шинэчлэн хэвлүүлэв


2018/01/08  1227   0


Авлигатай тэмцэх газраас “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан нарт зориулсан гарын авлага”-ыг 6 дахь удаагаа шинэчлэн хэвлүүллээ.

Улсын хэмжээнд нийтийн албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан мэдүүлгийг хэрхэн бүртгэх, хянах, хадгалах талаар хууль, тогтоол, заавар, журам, зөвлөмж, арга зүйг эмхэтгэн, төрийн байгууллагууд дахь эрх бүхий албан тушаалтнуудын ажлын хэрэгцээнд зориулан гаргажээ.  

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх