"Биелүүл, эсвэл тайлбарла"


2017/10/27  637   0


Бельги Улс 2017 оны 9 дүгээр сарын 11-нээс эхлэн тодорхой тооны том компаниудыг санхүүгийн бус мэдээллээ албан ёсоор мэдүүлж байх шинэ хууль хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Санхүүгийн бус мэдээлэлд компани нийгмийн, байгаль орчны болон ажилтнуудын тухай асуудал, хүний эрхийг хамгаалах, хээл хахуулийн эсрэг хэрэгжүүлж байгаа бодлого болон олон талт байдлыг хангаж байгаа эсэх талаарх мэдээллийг багтаах аж. Хэрэв компаниуд дээрх бодлогуудын аль нэгийг нь хэрэгжүүлэхгүй байгаа бол шалтгаанаа тайлбарлах үүрэг хүлээнэ.

Хүний эрх, авлига, хээл хахуулийн эсрэг ажиллагааны хувьд авлига, хээл хахуулийн эсрэг хэрэгжүүлж буй дүрэм, журмууд болон хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн мэдээлэл байх ёстой ажээ.   

Шинэ хуулиар нийт хөрөнгө нь 17 сая еврогоос их болон 500-аас дээш тооны ажилтантай компаниуд дээрх мэдээллүүдийг гаргаж өгөх үүрэг хүлээж байна.

Эх сурвалж 

Бүс нутгийн сургалтыг Кувейтэд зохион байгуулна

Австрийн Венад төвтэй Олон улсын Авлигын эсрэг академи 2015 онд Аргентин, 2016 онд Уганда улсад Бүс нутгийн зуны сургалтыг амжилттай зохион байгуулж байсан бол энэ удаа 12 дугаар сарын 9-14-ний өдрүүдэд Кувейтийн Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 3 дахь удаагийн сургалтыг тус улсад зохион байгуулах гэж байна. 

Ингэснээр тус бүс нутгийн авлигатай тэмцэх салбарт ажилладаг мэргэжилтнүүд 6 өдрийн турш мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх боломжтой болж байгаа юм. Сургалтад төр, хувийн хэвшил, олон улсын болон төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн салбарт ажилладаг хүмүүсийг хамруулах ажээ. 

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх