Авлигын гэмт хэргийг шийдвэрлэх шүүх байгуулна


2017/11/13  903   0


Шриланк Улсын Их хурал төрийн өмчтэй холбоотой хэрэг шийдвэрлэх тусгай шүүх байгуулахаар Үндсэн хуульдаа өөрчлөлт орууллаа.

Тус шүүх нь санхүүгийн гэмт хэрэг, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авлига, хээл хахуулийн гэмт хэргүүдийг шийдвэрлэнэ.

Ерөнхий прокурорын хүсэлтээр Ерөнхий шүүгч холбогдох хэргүүдийг тус шүүхэд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлж байх юм. Шүүхийн шийдвэрийг шууд Дээд шүүхэд давж заалдах боломжтой.  Шинэ шүүх байгуулагдахтай холбогдуулан Авлига, хээл хахуулийн хэргийг мөрдөн шалгах хорооны хууль болон бусад дагалдах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байна.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх