1634 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВЧЭЭ


2017/02/08  4383   0


Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба 2017 оны 1 дүгээр сард төрийн байгууллагуудаас ирүүлсэн Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэгт дүн шинжилгээ хийв.

2017 оны 1 дүгээр сард нийт 1634 хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг хүлээн авч, 1 дүгээр сарын 31-ний байдлаар 1168 буюу 71,4 хувийг шалгаж шийдвэрлэсэн бол 466 буюу 28,6 хувийг шалгаж байгаа дүн гарчээ.

Ирүүлсэн мэдүүлгийн тоог байгууллагаар нь авч үзвэл Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 118, Цагдаагийн ерөнхий газар 58, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газар 35, Татварын ерөнхий газар 33, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар 33, Төрийн банк 30 мэдүүлэг тус тус ирүүлсэн нь хамгийн өндөр дүнтэй гарсан байна.

Мөн Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг ирүүлсэн байдлыг харьяалагдах нутаг дэвсгэрээр авч үзвэл нийт мэдүүлгийн 50 гаруй хувийг нийслэлд байрлалтай байгууллагуудаас ирүүлж, аймгуудаас Хөвсгөл, Төв, Хэнтий, Ховд аймгууд харьцангуй олон тооны мэдүүлэг, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Баян-Өлгий аймгууд харьцангуй цөөн тооны урьдчилсан мэдүүлэг ирүүлжээ.

Зураг 1. Ирүүлсэн мэдүүлгийн тоо, 2017 оны 1 дүгээр сарын байдлаар, аймаг, нийслэлээр

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн албан тушаалаар нь авч үзвэл Багийн Засаг даргын албан тушаалд (ХАСУМ) 463, Засаг даргын орлогч 62, Сургалтын менежер 20, ЗДТГ-ын дарга 16, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 9, ахлах мэргэжилтэн 8 мэдүүлгийг тус тус ирүүлсэн нь харьцангуй өндөр хувьтай байна.

График 2. Мэдүүлгийн тоо,  томилогдохоор ирүүлсэн ХАСУМ албан тушаалын байдлаар

График 3. Хянаж шийдвэрлэсэн байдал


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх