Төлөвлөгөө (Төрийн өмч)


Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө

2016/04/07  2510   0Үнэлгээ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх